معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل دکتر حسن ذکاوت

دکتر حسن ذکاوت

متخصص داخلی،گوارش،ریه،اندوسکوپی، اسپیرومتر

متخصص داخلی، گوارش، ریه، اندوسکوپی، اسپیرومتری

 • روز حضور
 • ساعت حضور
 • طبقه  _  اتاق
 • شنبه
 • .  _  11 صبح
 • دوم  _  متخصصین
 • دوشنبه
 • .  _  11:00
 • دوم  _  متخصصین
 • چهارشنبه
 • .  _  11:00
 • دوم  _  متخصصین

متخصص داخلی،گوارش،ریه،اندوسکوپی،اسپیرومتری

پیام ها ی درمانگاه: