آزمایشگاه پاتوبیولوژی-خدمات درمانگاه
خدمات _آزمایشگاه پاتوبیولوژی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی

1- آزمایشات روتین:
بیوشیمی بالینی - هماتولوژی (انعقاد و خون شناسی) - سرولوژی و ایمنی بالینی - میکروبیولوژی - هورمون ها (تیروئید و ...)

2- آزمایشات تخصصی:
بیوشمی اختصاصی - سرولوژی و ایمنولوژی اختصاصی - الکتروفروزها - غربالگری جنین و ناهنجاریهای مادرزادی - هورمون های اختصاصی - تومور مارکرها

3- آزمایشات پاتولوژی:

بررسی آسیب شناسی تشریحی انواع بافتهای بدن و سیتوپاتولوژی (سیتولوژی ادرار و پاپ اسمیر و دیگر مایعات بدن

 

ساعت کاری : 6:30 تا 21:30

 

 

پیام ها ی درمانگاه: