دندانپزشكي-خدمات درمانگاه
خدمات _دندانپزشكي
دندانپزشكي

كشيدن دندان- ترميم- عصب كشي- جراحي - جرم گيري-

اطفال-ساخت دندان

 

•آقاي دكتر محمد مهدي سكوتي
•آقاي دكتر ايرج برادران
•آقاي دكتر محمدصادق سكوتي
•آقاي دكتر مهدي پوررضا
•آقاي دكتر مصطفي پوررباني
•خانم دكتر فاطمه باقري
•خانم دكتر نرگس منوچهري
•آقای دکتر احسان رنجبر
•آقای دکتر مهدی آقاجانی
 
ساعت کاری : 8 تا 20
پیام ها ی درمانگاه: