راديولوژي-خدمات درمانگاه
خدمات _راديولوژي
راديولوژي

-راديولوژي ديجيتال            - تك دندان (پري اپيكال) ديجيتال ( PSP)             - پانوركس         (OPG)

 

راديوگرافي  تخصصي فك و صورت: كل دندانهاOPG ، پري اپيكال، بايت وينگ  

رادیوگرافی های ساده وروتین : رادیوگرافی های مفاصل و ارتوپدی رادیوگرافی ساده

رادیوگرافیهای تخصصی و رنگی: رادیوگرافی های رنگی سیستم گوارش مری معده اثنی عشر راديوگرافي تراتریت روده باریک- باریم انما (رادیوگرافی تخصصی رنگی روده بزرگ)

راديوگرافي IVP  (راديوگرافي تخصصي كليه ها) VCUG(راديوگرافي تخصصي مثانه ) HCG – هيستروسالپنگوگرافي ( راديوگرفي تخصصي رحم وضمائم)

 

ساعت کاری : 8 تا 22

 

 

 

پیام ها ی درمانگاه: