فضای داخلی_درمانگاه قرآن و عترت
فضای داخلی

آزمايشگاه پاتوبیولوژی

همکف

زیرزمین

بخش متخصصین

پیام ها ی درمانگاه: