حضور و غیاب کارمندان
حضور و غیاب کارمندان
حضور و غیاب کارمندان

كارتكس  اداري كارمندان اعم از مرخصي ، ماموريت ،ساعت حضور  و گزارشات تردد

حضور و غیاب کارمندان

پیام ها ی درمانگاه: