اخبار_درمانگاه قرآن و عترت
اخبار

02-شهریور-1394 قرار داد بيمه تكميلي درمان با بيمه های درمانگر و بیمه های تکمیلی ( آسیا -

مشروح خبر:

انجام خدمات پاراكلينيكي :

انجام كليه خدمات درماني تخصصي شامل بخش های  راديولو‍ژي ، آزمايشگاه ، سونوگرافي ، فیزیوتراپی ، اکوکاردیوگرافی ، تست ورزش ،هولترمانیتورینگ،آندوسکوپی و کولونوسکوپی،اسپیرومتری،نوارعصب و عضله مي باشد.

پیام ها ی درمانگاه: