پذیرش حضوری درمانگاه
پذیرش حضوری
پذیرش حضوری

 

ویزیت پزشکان عمومی بصورت حضوری انجام می شود.

پیام ها ی درمانگاه: