خدمات تحت پوشش بیمه های طرف قرارداد_درمانگاه قرآن و عترت
خدمات تحت پوشش بیمه بانك ملت

تا اصلاع ثانوي قرارداد لغو مي باشد

1-  پزشك عمومي 
2- پزشك متخصص
3- پزشك فوق تخصص
4- نوارعصب عضله 
5- آندوسكوپي و كلونوسكوپي 
6- هولتر مانيتورينگ
7- اكو 
8- تست ورزش 
9- نوار قلب 
10 - شستشوي گوش (توسط پزشك متخصص و پزشك عمومي)

11- جراحي سرپايي (ختنه)
12- دندانپزشكي 
13- فيزيو تراپي 
14- راديو لوژي 
15- سونوگرافي 
16- آزمايشگاه

 

 

پیام ها ی درمانگاه: