خدمات تحت پوشش بیمه های طرف قرارداد_درمانگاه قرآن و عترت
خدمات تحت پوشش بیمه مجتمع درماني سيد الشهداء

1- پزشك متخصص
2- راديولوژي 
3- سونوگرافي 

 

 

 

پیام ها ی درمانگاه: