بخش تخصصی_آزمایشگاه پاتوبیولوژی
بخش های تخصصی
بخش های تخصصی
بخش تخصصی آزمایشگاه پاتوبیولوژی

 آزمایشات روتین : بیوشيمی بالینی –هماتولوژی (انعقاد و خون شناسی )- سرولوژی و ایمنی بالینی –میکروبیولوژی – هورمون ها

آزمایشات تخصصی : بیوشيمی اختصاصی – سرولوژی و ایمنولوژی اختصاصی – کمپلمانها بررسی انواع آنتی بادیهای بدن – الکتروفورزها – غربالگری جنین و ناهنجاریهای مادرزادی – هورمون های اختصاصی – تومور مارکرها

آزمایشات پاتولوژی : بررسی آسیب شناسی تشریحی انواع بافتهای بدن و سیتوپاتولوژی (سیتولوژی ادرار و پاپ اسمیر و دیگر مایعات بدن 

 

پیام ها ی درمانگاه: