بخش تخصصی_ارولوژی
بخش های تخصصی
بخش های تخصصی
بخش تخصصی ارولوژی

شامل متخصص ارولوژی و کلیه  و ختنه اطفال می باشد.

توسط دكتر مهدي آذرآبادي

پیام ها ی درمانگاه: