بخش تخصصی_اطفال
بخش های تخصصی
بخش های تخصصی
بخش تخصصی اطفال

توسط متخصصین اطفال که شامل رشد و نمو اطفال و تغدیه اطفال

متخصص اطفال و تغذیه: آقای دكتر محمود نقيب زاده

پیام ها ی درمانگاه: