بخش تخصصی_داخلی
بخش های تخصصی
بخش های تخصصی
بخش تخصصی داخلی

توسط متخصصین داخلی که شامل اسپیرومتری و آندوسکوپی می باشد.

متخصص داخلی: آقای دکتر حسن ذکاوت

پیام ها ی درمانگاه: