بخش تخصصی_دندانپزشکی
بخش های تخصصی
بخش های تخصصی
بخش تخصصی دندانپزشکی

شامل دندانپزشک آقا و خانم (کشیدن دندان، ترمیم و عصب کشی و جرم گیری و ...)

•آقاي دكتر محمد مهدي سكوتي
•آقاي دكتر ايرج برادران
•  آقاي دكتر محمدصادق سكوتي
•آقاي دكتر مهدي پوررضا
•آقاي دكتر مصطفي پوررباني
•خانم دكتر فاطمه باقري
•خانم دكتر نرگس منوچهري
•خانم دكتر بهشته سليمي

 

پیام ها ی درمانگاه: