بخش تخصصی_رادیولوژی
بخش های تخصصی
بخش های تخصصی
بخش تخصصی رادیولوژی
رادیوگرافی دیجیتال رنگی دستگاه گوارش (Barium Swallow, Upper GI,....)
رادیوگرافی دیجیتال رنگی دستگاه ادراری (IVP,VCUG,...)
رادیوگرافی دیجیتال رنگی رحم و ضمائم (هیستروسالپنگوگرافی)
رادیوگرافی دیجیتال ستون فقرات ، اندام ها ،قفسه سینه و... 
رادیوگرافی دیجیتال کل دندانها (OPG)
رادیوگرافی دیجیتال تک دندان (PSP)
  رادیوگرافی دیجیتال بایت وینگ

 

پیام ها ی درمانگاه: