بخش تخصصی_زنان
بخش های تخصصی
بخش های تخصصی
بخش تخصصی زنان

شامل متخصص و جراح زنان، نازایی، مامایی می باشد.

متخصص و جراح زنان و نازایی: خانم ها دكتر مرجان سخايي، دكتر سعيده شمس كلاهي و دكتر مهتاب دلاوري

پیام ها ی درمانگاه: