بخش تخصصی_عفونی
بخش های تخصصی
بخش های تخصصی
بخش تخصصی عفونی

شامل متخصص بیماریهای عفونی،بیماری های واگیردار،هپاتیت B،ایدزو...

متخصص بیماری های عفونی: آقای دكتر مهرداد فيضي

پیام ها ی درمانگاه: