بخش تخصصی_قلب و عروق (اكو - تست ورزش- نوارقلب-هولترمانیتورینگ)
بخش های تخصصی
بخش های تخصصی
بخش تخصصی قلب و عروق (اكو - تست ورزش- نوارقلب-هولترمانیتورینگ)

شامل پزشک متخصص قلب، الکتروکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش و هولتر مانیتورینگ

متخصص قلب و عروق و فشار خون: آقای دكتر مسعود مظفري

پیام ها ی درمانگاه: