بخش تخصصی_گوارش و داخلی
بخش های تخصصی
بخش های تخصصی
بخش تخصصی گوارش و داخلی

توسط پزشک فوق تخصص گوارش و پزشک متخصص داخلی که شامل آندوسکوپی و کونوسکوپی می باشد..

فوق تخصص گوارش: آقای دكتر مهدي پزشكي مدرس

متخصص داخلی: آقای دکتر حسن ذکاوت

پیام ها ی درمانگاه: