بخش تخصصی_گوش، حلق و بینی
بخش های تخصصی
بخش های تخصصی
بخش تخصصی گوش، حلق و بینی

شامل متخصص گوش، حلق و بینی، می باشد.

توسط دكتر حميدرضا زنگنه و دكتر نيره سادات  مرتضوي شاهرودي

پیام ها ی درمانگاه: